Νέα

Ετήσια τακτική γενική συνέλευση

Πρόσκληση των μετόχων σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ Α.Ε.» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στην “Αίθουσα Συμβουλίων” στα γραφεία της στο Καλαμάκι Κορινθίας, την 23ην Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 17.00’ μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Προσάρτημα, Πίνακας Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων) και των επ’ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση που έληξε την 31/12/2015.

2. Διάθεση Κερδών.

3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 1/1/2016 – 31/12/2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Έγκριση, προέγκριση και καθορισμός αμοιβών μελών του Δ.Σ.

6. Λοιπά Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις.

 

Kάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Καλαμάκι Κορινθίας, 24 Αυγούστου 2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ