Περιβαλλοντική ευθύνη

Στην βιομηχανία "Μύλοι Παπαφίλη" έχουμε καταφέρει να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα υιοθετώντας την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ως βιώσιμες πρακτικές. 

Ολοκλήρωσαμε μεγάλη επένδυση εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού ηλεκτρικής ισχύος 1 MW καλύπτοντας ένα σημαντικό μέρος των αναγκών ενέργειας του εργοστασίου. Παράλληλα μειώσαμε το ανθρακικό μας αποτύπωμα και διασφαλίσαμε προϋποθέσεις για μείωση του κόστους παραγωγής και ομαλή μετάβαση σε πράσινη και αειφόρο ανάπτυξη της εταιρείας.

Μύλοι Παπαφίλη Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Κοινωνική ευθύνη

Στη "Μύλοι Παπαφίλη" έχουμε την ευθύνη να διασφαλίζουμε:

  • Συνθήκες αξιοπρεπούς εργασίας: Οι εργαζόμενοι σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού εργάζονται σε συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής, με αξιοπρεπή αμοιβή και ωράριο εργασίας.
  • Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: Σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στην εκπαίδευση, στην υγεία και στην απασχόληση, και αποφεύγουμε την εκμετάλλευση παιδιών και ευάλωτων ομάδων.
  • Στήριξη της τοπικής κοινότητας: Στηρίζουμε την τοπική κοινότητα με διάφορους τρόπους, όπως με χορηγίες σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς, με την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής ευθύνης και με την προώθηση της τοπικής απασχόλησης.