Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ Α.Ε. είναι αφοσιωμένη στην προστασία της εμπιστευτικότητας και της ιδιωτικότητας των πληροφοριών που της παρέχονται και συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σας παρέχουµε την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «η Δήλωση»), για να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα και τα σχετικά δικαιώματα που έχετε ως υποκείμενα δεδομένων.

Με την παροχή των προσωπικών σας πληροφοριών, αποδέχεστε τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων µας και συγκατατίθεστε στη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη από εµάς των προσωπικών σας πληροφοριών µε τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων. Σε περίπτωση που δεν συµφωνείτε µε την παρούσα δήλωση, παρακαλείστε να µην µας παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων ενσωµατώνεται και αποτελεί τµήµα των Όρων και Προϋποθέσεων που διέπουν τη χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου εν γένει. Θα χρησιµοποιήσουµε τις πληροφορίες σας µόνο για τους σκοπούς που ορίζονται παρακάτω. Ενδέχεται να ενηµερώνουµε κατά διαστήµατα την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων. Συνιστούµε να επισκέπτεστε τακτικά αυτή τη σελίδα για να εξασφαλίσετε ότι έχετε διαβάσει την πιο πρόσφατη έκδοση.

1. Ποιοι είμαστε

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ Α.Ε.», είναι ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της αλευροβιομηχανίας και εδρεύει στο Καλαμάκι Κορινθίας, όπου και βρίσκονται οι υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής μας. Επίσης διαθέτουμε τρία υποκαταστήματα, στην Β. Ελλάδα ( Θεσ/κη), στην Κ. Ελλάδα (Λάρισα) και στην Ήπειρο.

2. Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς;

2.1. Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία εταιρείας. Συλλέγουμε τα ονόματα (όνομα, επώνυμο) και τις επωνυμίες των υποκειμένων δεδομένων και τα ονόματα των προσώπων επικοινωνίας των υποκειμένων δεδομένων όταν εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για τις υπηρεσίες μας.

2.2. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Συλλέγουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των υποκειμένων δεδομένων και των προσώπων επικοινωνίας τους.

2.3. Ταχυδρομική διεύθυνση. Συλλέγουμε τη διεύθυνση κατοικίας ή έδρας των υποκειμένων δεδομένων μας.

2.4. Λοιπά στοιχεία επικοινωνίας. Συλλέγουμε λοιπά στοιχεία επικοινωνίας, για να παρέχουμε καλύτερα και ταχύτερα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και για εκπληρώνουμε ταχύτερα τους όρους της μεταξύ μας σύμβασης.

2.5. Στοιχεία ΑΦΜ και αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Συλλέγουμε το ΑΦΜ και την αρμόδια Δ.Ο.Υ. των υποκειμένων δεδομένων που είναι απαραίτητα για την τιμολόγηση ή/και για την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων.

2.6. Στοιχεία οικονομικής φύσης, όπως στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, τα οποία έχουν δοθεί από τα υποκείμενα δεδομένων στα πλαίσια της συνεργασίας μας και προς εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων μας.

2.7. όποιο άλλο στοιχείο γνωστοποιούν τα υποκείμενα δεδομένων με δική τους πρωτοβουλία σε εμάς.

2.8. Προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας με το να μη συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν.

3. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επικοινωνείτε μαζί μας εκφράζοντας το ενδιαφέρον σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουμε, όταν συνάπτουμε εμπορική σχέση συνεργασίας, όταν συνάπτουμε συμβάσεις κι όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας και συμπληρώνετε τη φόρμα επικοινωνίας. Δεν διαθέτουμε προς πώληση τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν και τα μοιραζόμαστε μόνο με τρίτους που διευκολύνουν την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς.

4. Πώς χρησιμοποιούμε (επεξεργαζόμαστε) τα προσωπικά σας δεδομένα;

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να έλθουμε σε επικοινωνία μαζί σας, εφόσον το έχετε ζητήσει, ακόμη στα πλαίσια της συνεργασίας μας, για την εξυπηρέτηση των σκοπών της σύμβασης που έχουμε συνάψει ή επιθυμείτε να συνάψουμε και για την εκπλήρωση εκ του νόμου υποχρεώσεων μας.

5. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

5.1. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων βάσει των όρων της υφιστάμενης μεταξύ μας σύμβασης, ή για την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, βασίζεται δε στη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης ή -κατόπιν αιτήματός σας- σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης.

5.2. Εφόσον προβούμε σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς marketing ή/και προωθητικών ενεργειών, οφείλουμε να έχουμε πρώτα ζητήσει και λάβει τη συγκατάθεσή σας.

5.3. Σε ορισμένες περιπτώσεις η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων μας ή για σκοπούς συμμόρφωσής μας προς την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

6. Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

6.1. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διαρκεί η συναλλακτική μας σχέση. Οι περίοδοι τήρησης των προσωπικών δεδομένων καθορίζονται βάσει του είδους των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται, του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται, και της συμμόρφωσής μας προς την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις που ισχύουν στην εκάστοτε περίπτωση και την ανάγκη καταστροφής παλαιών δεδομένων που δεν χρησιμοποιούνται πλέον, το συντομότερο δυνατό. Τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε σύμφωνα με την παρούσα «Δήλωση» θα τηρούνται και μετά τη λύση της υφιστάμενης μεταξύ ημών συνεργασίας με σκοπό τη συμμόρφωση σε τυχόν εκ του νόμου υποχρεώσεις μας αλλά και για την εξυπηρέτηση των νόμιμων επιχειρηματικών συμφερόντων της εταιρείας.

6.2. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού και για πόσο καιρό διατηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@papafili.gr.

7. Εγγυήσεις που λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας

Όταν μας δίνετε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτά τηρούνται με ασφάλεια. Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας τους. Ενημερώνουμε και ελέγχουμε την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε σε διαρκή βάση. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους μόνο τους εργαζόμενους που χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες σε εσάς. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε τους εργαζόμενους ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων.

8. Πότε και πώς διαβιβάζουμε σε άλλους τα προσωπικά σας δεδομένα;

8.1. Δεν μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με τρίτους που δεν είναι συνδεδεμένοι μαζί μας, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για τις νόμιμες επαγγελματικές και επιχειρηματικές μας ανάγκες, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο ή επαγγελματικά πρότυπα. Η Εταιρία θα γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα μόνο σε συμμόρφωση με την παρούσα Δήλωση και/ή όταν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Οι συμφωνίες με αυτούς τους εταιρικούς συνεργάτες θα περιορίζουν τους σκοπούς για τους οποίους μπορούν να γνωστοποιηθούν και να επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και θα απαιτούν την επαρκή προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Αυτό συμπεριλαμβάνει:

  • Τους παρόχους υπηρεσιών μας που μπορούν να επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό μας, στους οποίους διαβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο όταν αυτοί ανταποκρίνονται στα αυστηρά μας πρότυπα επεξεργασίας δεδομένων και ασφαλείας. Γνωστοποιούμε μόνο προσωπικά δεδομένα που τους επιτρέπουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.
  • Δικαστήρια, δικαστικές αρχές, αρχές επιβολής του νόμου ή ρυθμιστικές αρχές: H εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ Α.Ε. ενδέχεται να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα προκειμένου να απαντήσει σε αιτήματα δικαστηρίων, δικαστικών αρχών, κυβερνητικών ή αρχών επιβολής του νόμου είτε όπου απαιτείται ή είναι συνετό να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία, τις δικαστικές αποφάσεις ή τις , κανόνες ή εντολές δικαστηρίων ή δικαστικών αρχών.
  • Έλεγχοι: γνωστοποιήσεις προσωπικών δεδομένων ενδέχεται επίσης να απαιτούνται για ελέγχους που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια και/ή για έρευνα είτε απάντηση σε κάποιο παράπονο ή απειλή ασφαλείας.

8.2. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς αποθηκεύονται σε μία ή περισσότερες βάσεις δεδομένων που φιλοξενούνται είτε στην εταιρεία μας είτε από τρίτους που είναι εγκατεστημένοι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί οι τρίτοι δεν χρησιμοποιούν ούτε έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέρα από την αποθήκευση και την ανάκτηση στο cloud.

9. Τα δικαιώματά σας

Έχετε γενικά τα παρακάτω δικαιώματα με βάση την εφαρμοστέα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων:

  • Δικαίωμα ενημέρωσης για τα προσωπικά σας δεδομένα που αποθηκεύονται από εμάς
  • Δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, διαγραφή (υπό προϋποθέσεις) ή την περιορισμένη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
  • Δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή σε κατάρτιση προφίλ, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε ότι υφίστανται υποχρεωτικοί λόγοι, δικαιώματα και ελευθερίες που υπερισχύουν των συμφερόντων σας, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας, ή ότι τέτοιου είδους επεξεργασία πραγματοποιείται για σκοπούς ισχυρισμού, υπεράσπισης ή άμυνας νομικών αξιώσεών μας
  • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
  • Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.
  • Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr).

10. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός της ΕΕ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς δεν διαβιβάζονται ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

11. Αυτόματη συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

11.1 Διευθύνσεις IP

Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που αποδίδεται στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επιτρέπει στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στους υπολογιστές εξυπηρέτησης δικτύου (servers) να αναγνωρίζονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους. Οι διευθύνσεις IP από τις οποίες φαίνεται ότι προέρχονται οι επισκέπτες μπορεί να καταγράφονται για λόγους ασφάλειας της τεχνολογίας της πληροφορίας και διάγνωσης των συστημάτων. Αυτά τα δεδομένα μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται σε συγκεντρωτική μορφή προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανάλυση των τάσεων και της απόδοσης του ιστότοπου.

11.2 Cookies

 

Η εταιρεία «Μύλοι Παπαφίλη Α.Ε» χρησιμοποιεί προαιρετικά cookies στον ιστότοπο της. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου τα οποία τοποθετούμε στα αρχεία του προγράμματος περιήγησης του υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Τα cookies ενδέχεται να αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα στοιχεία που συλλέγουμε χρησιμοποιώντας cookies δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα. Έχετε ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να απορρίψετε τα cookies μας, εάν το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε το επιτρέπει, αλλά, σε αυτή την περίπτωση, ορισμένα στοιχεία των ιστότοπων μας ενδεχομένως να μη λειτουργούν σωστά για εσάς. Δεν επιτρέπουμε σε τρίτους να τοποθετούν cookies στον ιστότοπο μας.

 

11.2.1.Τα cookies υπόκειται στη συγκατάθεσή σας

Χρησιμοποιούμε τα προαιρετικά cookies μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Κατά την πρώτη σας πρόσβαση στον ιστότοπό μας, θα εμφανιστεί ένα banner, ζητώντας σας να μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση προαιρετικών cookies. Εάν δοθεί η συγκατάθεσή σας, θα θέσουμε ένα cookie στον υπολογιστή σας και το banner δεν θα ξαναεμφανιστεί όσο αυτό το cookie είναι ενεργό. Μετά τη λήξη περιόδου ζωής του cookie ή αν διαγράψετε ενεργά το cookie, το banner θα εμφανιστεί ξανά την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε τον Iστότοπό μας και θα σας ζητηθεί εκ νέου να δώσετε τη συγκατάθεσή σας.

 

11.2.2.Πώς να εμποδίσετε την εγκατάσταση των cookies

Βεβαίως μπορείτε να κάνετε χρήση του Ιστοτόπου μας χωρίς να εγκατασταθούν τα cookies. Στο πρόγραμμα περιήγησής σας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να περιορίσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies. Ωστόσο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμό των λειτουργιών ή να επηρεάσει αρνητικά τη χρηστικότητα του ιστοτόπου μας. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μη συμφωνήσετε με τη χρήση των προαιρετικών cookies χρησιμοποιώντας τη σχετική επιλογή διαφωνίας που υποδεικνύεται στον παραπάνω πίνακα.

12. Σύνδεσμοι

Ο ιστότοπος μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων. Παρέχουμε αυτούς τους συνδέσμους για δική σας ευκολία, αλλά δεν εξετάζουμε, δεν ελέγχουμε ούτε παρακολουθούμε τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων των ιστότοπων που διαχειρίζονται τρίτοι. Επιπλέον, αυτές οι αρχές δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν ισχύουν για ιστότοπους τρίτων. Δεν έχουμε ευθύνη για την απόδοση των ιστότοπων που λειτουργούν από τρίτους ή για τις επιχειρηματικές συναλλαγές που πραγματοποιείτε μαζί τους.

13. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας ή στέλνοντας email στο info@papafili.gr.

14. Πληροφορίες Έκδοσης – Αλλαγές και Ενημερώσεις

Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 24 Μαΐου 2018. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, πλην της ανάρτησης της αναθεωρημένης δήλωσης στον ιστότοπο της εταιρείας μας (www.papafili.gr ).