Γραφήματα και χρηματοοικονομικοί δείκτες που καλύπτουν τομείς
όπως κύκλος εργασιών, πωλήσεις, επενδύσεις

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Οικονοµική χρήση 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων 11.7% 6.2% 7.1% 8.0% 4.5% 4.4%
Δείκτης Οικονοµικής Αυτάρκειας 295.4% 348.7% 493.4% 422.3% 719.1% 818.0%
Δείκτης Γενικής Ρευστότητας 744.4% 602.3% 651.7% 491.7% 881.1% 880.3%

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(ανά οικονομικό έτος)
46484 Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2015
39565 Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2014
39767 Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2013
41025 Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2012
38850 Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2011
31095 Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2010
31120 Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2009
41017 Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2008
30619 Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2007

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Επενδύσεις

Γραμμική τάση επενδύσεων

Οικονοµική χρήση 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Σύνολο
Επενδύσεις 728 2.591 4.504 1.724 160 1.115 1.595 263 455 13.135
Ποσά Ευρώ Ευρώ Ευρώ Ευρώ Ευρώ Ευρώ Ευρώ Ευρώ Ευρώ Ευρώ
Τρόπος χρηματοδότησης: Ίδια Κεφάλαια